La confiança

la base de l’ampli ventall de serveis

Posem a la seva disposició un ampli ventall de serveis, tota la nostra experiència  i el compromís de treballar, escoltar i ajudar per a millorar plegats.

Mira tot el que podem fer per ajudar-te

Logopèdia

Competències lingüístico-comunicatives

Tota persona pot presentar, fruit de l’envelliment o per aparició d’alguna lesió, dificultats per a parlar, escoltar i alimentar-se de manera autònoma, per aquesta raó el servei de logopèdia ofereix una atenció integral orientada a potenciar les competències lingüístico-comunicatives. (OMS 2019).

En què consisteix l’atenció:

  1. Valoració inicial: aplicació de proves terapèutiques per a establir el diagnòstic i el pronòstic del pacient.
  2. Pla de treball individual: document que indica l’objectiu de la intervenció, les estratègies, els responsables i les metes a curt i mig plac.
  3. Assessoria a la família: programa co-terapeutes; s’expliquen pautes d’intervenció terapèutica fàcil d’implementar en el context familiar
  4. Seguiment: valoració Intermitjà del procés terapèutic amb l’objectiu d’avaluar l’assoliment de fites que poden ser de manteniment o de millora segons la funcionalitat del pacient.

 

TRASTORNS DE L´ APRENENTATGE

Els trastorns de l’aprenentatge segurament siguin presents a totes les aules de casa nostra. S’estima que entre un 5 i un 15% dels nens i nenes en edat escolar, poden patir aquest tipus de dificultats que freqüentment són causa de fracàs escolar i que es manifesten principalment amb:dificultats del llenguatge i la parla; lectura i escriptura; dificultats d’atenció i concentració, dispersió o manca d’organització i fins i tot, amb afectació al sistema motriu i a la conducta.

TRASTORNS DE LA PARLA I EL LLENGUATGE

Els trastorns de la parla i el llenguatge poden arribar a ser dificultats importants per establir interaccions comunicatives assertives, depenent de la seva severitat. En l’edat escolar és fonamental garantir l’adequat desenvolupament del llenguatge per afavorir l’aprenentatge de la parla, la lectura i l’escriptura.
Els trastorns de la parla i el llenguatge poden ser d’etiologia orgànica o funcional, tenint en compte si hi ha una lesió estructural; cerebral, dels òrgans fonoarticuladores o si es tracta d’una alteració exclusivament funcional, definir l’origen és molt important per establir els criteris de la intervenció logopèdica així com el pronòstic de l’pacient, això ens ajudarà a millorar a potencializar les competències linguistico-comunicatives i millorar la seva qualitat de vida.